ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku

• Ticari sözleşmeler
• Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları (Ayni ya da nakdi sermayeli)
• Sermaye artırımları ve azaltımları
• Yabancı sermaye transferleri
• Ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması
• Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Niyet mektubu, hisse devir, ortaklık, gizlilik, satın alma ve satış teminat, tedarik, kredi gibi çeşitli sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve bunlarla ilgili hukuki mütalaa verilmesi
• Resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve izinlerin alınmasında hukuki yardım
• Tasfiye işlemleri
• Hukuki mütalaa ve ihtilafların yargı/ tahkim yoluyla çözümlenmesi
• Mal ve sorumluluk sigortaları
• Kurumsal finansman hukuku
• Cross-border (sınırötesi) ticari işlemleri
• Deniz ve kara taşıma hukuku
• Dava takibi

Şirket Birleşme ve Devralmaları

• Rekabet Kurulundan izin alınması
• Niyet mektubu
• Gizlilik sözleşmeleri
• Mutabakat anlaşması
• İfşa mektubu
• Hukuki denetim raporu (Legal due diligence report)
• Bilgi odası (Data room) oluşturulması
• Hisse devir sözleşmeleri
• Yed-i emin ve teminat sözleşmeleri
• Hissedarlar sözleşmeleri
• Şirket alımında alıcının bir miktarı peşin ödeyip gerisini belli şartlar oluştuğunda ödeyeceğine hüküm veren sözleşme tipi (Earn-out agreement)
• Şirketlerini şubelerin ve irtibat bürolarının kuruluş ve tasfiyesine ilişkin hukuki işlemler
• Dava takibi

İcra ve İflas Hukuku

• Alacakların icra takibine konması ve tahsili
• İflasın ertelenmesi/ iflas davaları
• İcra ve iflas hukukuna ilişkin ihtilaflarla ilgili dava takibi

Borçlar Hukuku

• Genel ve özel nitelikteki sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve bunlarla ilgili hukuki mütalaa verilmesi

  1. Bağışlama sözleşmesi
  2. Kira sözleşmesi
  3. Hizmet sözleşmeleri
  4. Ödünç sözleşmeleri
  5. Eser sözleşmesi
  6. Kefalet sözleşmesi
  7. Tek satıcılık sözleşmesi
  8. Gizlilik sözleşmesi
  9. Rehin sözleşmesi gibi

• Kira sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve bunlarla ilgili hukuki mütalaa verilmesi
• Sözleşme yükümlülüklerinin yönetimi
• Dava takibi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

• İş sözleşmeleri
• Personel yönetmeliği
• İşçi ve işverenin çalışma hayatına ilişkin hak ve yükümlülükleri
• İş akdi fesih şekilleri ve sonuçları
• Çalışma ve işten çıkarmalara ilişkin dava ve işler
• Rekabet yasağı
• İşçi ve işveren yönünden sendikal haklar
• İşyeri güvenliği ve sağlığı
• İşe iade ve tazminat davaları
• Asıl işveren ve alt işveren ilişkileri
• İşletme devrinde ve birleşmelerde işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri
• Şirket ve işyeri organizasyon yapılandırması
• Dava takibi

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

• Marka haklarının korunması
• Benzer marka itirazları
• Telif hakları
• Haksız rekabetin ref’i ve maddi/manevi tazminata ilişkin davalar
• İtiraz ve iptal sürecinde müvekkile hukuki yardım
• Marka ve patente ilişkin hukuki mütalaa verilmesi ve dava takibi

Sermaye Piyasası Hukuku

• Sermaye Piyasası Hukuku ve mevzuatına ilişkin sözleşmeler hazırlanması
• Sermaye piyasası faaliyetleri ve sermaye piyasası kurumlarının kuruluşu
• Sermaye piyasası mevzuatına uyum ve mevzuat danışmanlığı
• Hukuki mütalaa verilmesi
• İlgili kurumlarla resmi yazışmalar konusunda hukuki yardım
• Halka arza aracılık sözleşmelerinin hazırlanması, hukuki mütalaa verilmesi ve dava takibi
• İzahname hazırlanması sırasında detaylı “Hukuki inceleme raporu” (Legal due diligence)

Tüketici Hukuku

• E-ticaret ve ilgili sözleşmelerin mevzuata uygun şekilde hazırlanması
• Tüketici hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
• Dava ve işlerin takibi

Yabancılar Hukuku

• Ticari ve özel nitelikteki yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi
• Yabancı sermayeli şirket kuruluşu, faaliyetleri
• Milletlerarası özel hukuk alanında hukuki yardım
• Yabancı şirket ve şahıslara gayrimenkul alınması konusunda hukuki destek
• Yabancıların Türkiye’de oturma izni, çalışma izni almaları ve uzatılması konusunda hukuki yardım
• Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması konusunda hukuki yardım
• Yabancılara Türkiye’de miras hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık
• Yabancıların Türkiye’de boşanma davaları
• Diploma denkliği alınması konusunda hukuki görüş

Ulusal ve Uluslararası Tahkim

• Ulusal ve uluslararası ticari tahkim
• Yatırım tahkimi
• Tahkim anlaşması (Arbitration agreement) hazırlanması ve sözleşmelere tahkim şartı (Arbitration clause) eklenmesi
• Hakem kararlarının Türkiye’de ve yurtdışında tanınması ve tenfizi
• Müvekkillerimizin tahkim kurumları karşısında temsili
• Gerektiğinde bağımsız hakem olarak bulunmak